top of page

Mihez van joga a DÖK-nek?

A közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény) számos jogkört biztosít a diákönkormányzatnak. Ezek hat csoportba sorolhatók.

Döntési jog

A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az alábbi kérdésekben:

  • saját működéséről (ez a DÖK SZMSZ – Szervezeti és Működési Szabályzat),

  • tisztségviselőinek megválasztásáról,

  • anyagi eszközeinek felhasználásáról,

  • egy tanítás nélküli munkanap programjáról (pl. diáknap).

Egyetértési jog („Vétójog”)

A DÖK egyetértése nélkül az alábbi kérdésekben nem hozható döntés:

az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben;szociális juttatások elveinek meghatározásakor;az iskolai házirend valamennyi pontjában;ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása elveinek meghatározásakor;

Véleményezési jog

A DÖK véleményét kötelező kikérni a tanulók nagyobb közösségét (házirendben meghatározott szám vagy arány) érintő minden kérdésben; szóbeli érettségi időpont megállapításakor; intézményvezető megbízása, megbízásának visszavonása; iskolai munkaterv; fenntartói irányítással összefüggő kérdésekben (pl. bezárás) stb. A DÖK véleményét a döntéshozó nem köteles figyelembe venni.

Tanácskozási jog

A DÖK képviselője részt vehet tanácskozásokon, és beleszólhat a diákságot érintő vitába (pl. nevelőtestületi ülésen).

Javaslattételi jog

A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az igazgatónak vagy a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben válaszolnia kell, de ennek nem feltétlenül lesz érdemi következménye.

Egyéb, szerzett jogok

A felsoroltakon kívül egyéb, jogszabályban lefektetett jogokkal is rendelkezünk. Ilyenek: érettségi lebonyolításában való részvétel; szövetséget létesíthet, ill. szövetséghez csatlakozhat; térítésmentesen használhatja az iskola termeit, berendezéseit, ha ezzel nem zavarja a tanítást, stb.

Mint látjátok, a diákönkormányzat az iskolai élet diákokat érintő valamennyi kérdésben fontos jogokkal rendelkezik. Ennek célja a diákok érdekeinek hatékony érvényesítése.

bottom of page