top of page
FPUS8000_edited.jpg

Beiskolázás

Nyílt napok:

  • 2023. november 8. (szerda) 8,00 – 12,30 óra között;

  • 2023. november 17. (péntek). 8,00 – 12,30 óra között;

  • Facebook
  • Instagram

Speciális tanulmányi területek (tagozatok) és belső kódjaik:

Számítógépes grafika (12 fő)                                        Tagozatkód: 0001

Várjuk azok jelentkezését erre a képzésre, akiket az informatika a játékprogramokon kívül is érdekel. A képzésen belül grafikai programok, web design és filmvágó programok használata sajátítható el. Kiegészítő workshopok keretében a fotózás, a filmkészítés területével és specialitásaival lehet megismerkedni. Ezek elsajátításához informatikából és vizuális kultúra tantárgyakból biztosítunk magasabb óraszámot.

Emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható, javasolt fakultációs lehetőség az informatika, vagy a vizuális kultúra tantárgyak.

Magyar-történelem és kommunikáció (17 fő)          Tagozatkód: 0002

Ebbe a csoporttípusba azok jelentkezését várjuk, akik jogi, államigazgatási, tanári, bölcsész, tanítói, óvónői, könyvtárosi, közszolgálati vagy ezekhez hasonló területeken kívánják tanulmányaikat folytatni.

A csoport önálló csoportként emelt óraszámban tanulja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, többlet órát kapnak történelem tantárgyból.

A képzés keretében az írásbeli, szóbeli kommunikációs képességre, a szövegértési kompetenciára, a drámajátékok révén az önismeret fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt. Fontos szerepet kap a nemzeti és az egyetemes történelem mélyebb összefüggéseinek megismerése.

Gazdasági ismeretek (17 fő)                   Tagozatkód: 0003

 

Azon tanulókat várjuk erre a tagozatra, akik érdeklődnek a gazdaság, a pénzügyi világ és a vállalkozások működése iránt, valamint gondolkodnak abban, hogy tanulmányaik befejezése után gazdasági, pénzügyi területen helyezkednek el, esetleg saját vállalkozást indítanak. A képézésre jelentkezők elsajátítják azokat a képességeket, készségeket, elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek versenyelőnyt jelentenek számukra a gazdasági terüteteken.

Idegen nyelvi képzés

Azokat várjuk ezen osztálytípusokba, akik elkötelezettek az idegen nyelv tanulása iránt. Ajánljuk azoknak, akik idegenvezetői, fordítói, vendéglátóipari, külkereskedelmi, nemzetvédelmi vagy nyelvtanári pályára készülnek. Továbbá ajánljuk azoknak, akiknek még nincs határozott irányú továbbtanulási elképzelésük, de a lehetséges továbbtanulásukat idegen nyelvi szempontból kívánják megalapozni, biztosítani a felsőoktatásba való bejutás feltételét a kötelező B2-es szintű nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésével.

 

Emelt szintű angol nyelvoktatás (34 fő)                    Tagozatkód: 0004

Erre a képzési területre beiskolázott diákok kettő csoportban tanulják az idegen nyelvet, második idegen nyelv a német vagy a spanyol* nyelv.

*Csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Reál jellegű képzés

Ajánljuk az osztálytípust azoknak a pályaválasztóknak, akik a matematika, valamint a műszaki-, társadalom-, közgazdasági-, természettudományos területek iránt érdeklődnek, mérnöki, gazdasági, pénzügyi, egészségügyi pályákra készülnek.

Emelt szintű matematika (12 fő)                                   Tagozatkód: 0005

Az emelt szintű matematikaoktatás mellett az angol nyelvből biztosítunk magasabb óraszámot. A második idegen nyelv a német nyelv. A képzés keretében fokozott hangsúlyt kap a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Biológia-kémia- fenntarthatóság képzésű csoport (10 fő)                    Tagozatkód: 0006

Ebben a csoportban az emelt óraszámú biológiaoktatás mellett kémia tantárgyból biztosítunk magasabb óraszámot. Felkészít az orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, gyógytornászi, kertészmérnöki, vegyészi, tanári irányba való továbbhaladásra. A kiválóan felszerelt laborban önálló vizsgálódásra, kísérletek elvégzésére nyílik lehetőség. A képzés fejleszti a természettudományos gondolkodást, a környezettudatos magatartást, az egészséges életmód iránti igényt.

 

 

Nyelvi előkészítő képzés

A felsőoktatási felvételi követelmények és a biztos digitális készségek fontossága miatt ajánljuk a nyelvi előkészítő évfolyamot angol nyelvből a haladó tanulóknak, spanyol nyelvből a kezdő tanulóknak.

A képzési terület célja:

  • 11. év végén előrehozott középszintű érettségi vizsga a célnyelvből;

  • 11. év végén előrehozott középszintű érettségi vizsga informatikából (ezzel teljesítve a kötelezően választható érettségi tantárgy vizsgakövetelményeit);

  • 10-11. évfolyamon a középfokú nyelvvizsga sikeres teljesítése (tanulói igény esetén felkészítés a felsőfokú nyelvvizsgára);

  • A képzési terv lehetőséget biztosít arra, hogy a 11-12. évfolyamon több idő jusson a tanulóknak a felsőoktatási felvételi tantárgyakra.

Angol nyelvi előkészítő (17 fő)                                     Tagozatkód: 0007

Haladó szintről indul az angol nyelvi képzés. Digitális kultúra tantárgyból előre hozott érettségi vizsgára való felkészítést biztosítunk. A második idegen nyelvet a nyelvi előkészítő évfolyamot követően kezdik el tanulni. További emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható.

Spanyol nyelvi előkészítő (17 fő)                                 Tagozatkód: 0008

Kezdő szintről indul a spanyol nyelvi képzés. Digitális kultúra tantárgyból előre hozott érettségi vizsgára való felkészítést biztosítunk. A második idegen nyelvet a nyelvi előkészítő évfolyamot követően kezdik el tanulni. További emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható.

 

Megjegyzés:

- Valamennyi képzési csoportban, tagozaton csoportbontásban tanulják a képzés főtantárgyát. Az angol nyelvi --csoportok kialakítása szintfelméréssel történik.

- A második idegen nyelv tanulása a 9. évfolyamtól kötelező.

- Az egyes képzési területek, csoportok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

- Étkezési lehetőség és kollégiumi elhelyezés biztosított valamennyi igénylőnek.

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

 

Az általános felvételi eljárás szerint: Az emberi erőforrások minisztere a „20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről” 2. számú mellékletében közzétett felvételi eljárás és annak lebonyolításának ütemezése szerint szervezzük a 2022/2023. tanévben.

 

Felvételi vizsgák:

Mindegyik képzésünkre (tagozatra) a központi írásbeli felvételi vizsga keretében anyanyelvi és matematikai ismeretek felmérése, az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára készült feladatlapok alapján történik.

Jelentkezni az írásbeli felvételi vizsgára írásban a központilag kiadott jelentkezési lappal közvetlenül a felvételi vizsgát szervező intézményben (Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.) 2022. december  2-ig kell.

Írásbeli ideje, helye: 2024. január 20., 10 h

(pótnap, igazolás ellenében: január 30., 14 h),

Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

Diákigazolványt, személyi azonosító okiratot, kék vagy fekete tollat minden jelentkező hozzon magával! Külön értesítést a felvételi vizsgáról nem küldünk!

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók speciális felvételi eljárása:

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére a szülő által írt kérvénynek és a kérvényben foglaltak alátámasztására a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén, szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti a szóbeli helyett írásbeli, vagy az írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét, illetve speciális körülmények biztosítását, valamint speciális eszközök használatát a vizsga folyamán. A kérelmet az intézmény vezetője bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz, illetve a tanuló szülőjéhez.

 

Gimnáziumba jelentkező tanulók eredményeinek értékelése

Az értékelés alapjai:

 

 A) az általános iskolából hozott (5-6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi) eredmények 6 tárgy alapján: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és egy természettudományos tárgy %-os eredménye; 

 

B) a felvételi során anyanyelvi ismeretekből elért %-os eredmény;

 

C) a felvételi során matematikai ismeretekből elért %-os eredmény. 

 

D) a szóbeli vizsga %-os eredménye A számítógépes grafika (0001), a magyartörténelem és kommunikáció (0002) képzésű csoportokban, az emelt óraszámú angol nyelvi tagozaton (0004) a B) pontbeli eredmény 50 %- ban, az A) és C) pontbeli eredmény 25 - 25%- ban kerül beszámításra. 

 

A gazdasági képzési csoportban (0003) a A)pontbeli eredmény 50%-ban, a B) és C) 25- 25%-ban kerül beszámításra.

 

Az emelt óraszámú matematika (0005), és a biológia-kémia képzésű (0006) csoportokban a C) pontbeli eredmény 50%-ban, az A) és B) pontbeli eredmény 25 – 25 % -ban kerül beszámításra. 

 

A nyelvi előkészítő évfolyamon (0007, 0008) az A), B), C), D) pontbeli eredmények 25-25%-ban kerülnek beszámításra.

A nyelvi előkészítő csoportokban (0007, 0008) az A), B), C), D) pontbeli eredmények 25-25%-ban kerülnek beszámításra.

Így előfordul, hogy a több tagozatra jelentkező tanuló az egyes tagozatokon eltérő módon kerül rangsorolásra.

Az egységes írásbeli vizsga eredménye személyesen, (tanuló vagy szülő), illetve meghatalmazással vehető át 2024. február 07-én          8-15:30 óráig a gimnáziumban. Ugyanitt lehetőség van a javított dolgozatokba való betekintésre.

Szóbeli vizsgát a nyelvi előkészítőre jelentkezetteknek (0007,0008) 2024. március 9-én  10,00 órától tartunk! Az angol nyelvi előkészítő szóbeli vizsga témái elérhetőek a honlapunkon, a spanyol nyelvi előkészítőre jelentkezőknek motivációs meghallgatást tartunk.

Mindegyik tagozatra az eredmények alapján elkészült rangsorok nyilvánosságra kerülnek, ezért lehetőség van arra, hogy a nyilvánosságra hozatal ne az oktatási azonosítószámmal, hanem jeligével történjen. A jeligét a tanulói jelentkezési lapon kell feltüntetni.

bottom of page