(1) Az Alapítvány célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás-nevelés
színvonalát és a tanári kar, valamint a hallgatók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza.
Ezen belül különösen az oktatástechnikai eszközök gyarapítása, szakmai oktatás támogatása,
a nyelvi képzés ösztönzése, tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára
tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi nyelvi tanulmányutak és egyes személyek,
illetve kollektívák (osztályközösségek) anyagi támogatása, különösképpen a 4. évfolyamon.
Az Alapítvány mind a tanulóknak, mind a tanároknak folyósíthat ösztöndíjat. Ezen célok
megvalósításakor az Alapítvány köteles mindig nyilvánosan eljárni és adott esetben
együttműködni más szervezetekkel, alapítványokkal.

(2) Az Alapítvány a céljainak megfelelően a középfokú oktatás korszerűbb feltételeit,
körülményeit hivatott biztosítani, mely Magyarország Alaptörvényének XI. cikk (2)
bekezdése alapján, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§-ának
(1) bekezdése alapján az állam közszolgálati feladatát képező középfokú oktatáshoz
kapcsolódó közhasznú tevékenység. Az Alapítvány kulturális tevékenysége a Mötv. 13.§-a (1)
bekezdésének 7. pontjában rögzített kulturális szolgáltatás, mint közfeladat ellátásához
kapcsolódó közhasznú tevékenység.